ورود وزارت اطلاعات به موضوع دلالی در فوتبال

سرویس: ایران و جهانکد خبر: 311459|14:18 - 1399/03/11
نسخه چاپی
ورود وزارت اطلاعات به موضوع دلالی در فوتبال
مدیرکل حراست وزارت ورزش گفت: این وزارتخانه حتما برای دلالانی که به صورت غیرقانونی در فوتبال کار می‌کنند برنامه دارد و از ظرفیت وزارت اطلاعات هم استفاده می‌کنیم.

به گزارشامروله، و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جعفر سمیعی مدیرکلحراستوزارت ورزشدر خصوصتاییدصلاحیتکاندیداهای مجامع فدراسیون‌های ورزشی گفت: معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای توسط دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی،اسامیرا بهحراستاعلام می‌کند و کار استعلام را انجام می‌دهیم که این کار زمان‌بندی مشخصی دارد.

وی همچنین در مورد اعتراض برخی از نامزدها مبنی بر رد شدنصلاحیتآنها درمجمعانتخابات فوتبال، افزود: این نظر شخصی دوستان است. در فدراسیون فوتبال یک هیات سهنفرهبهصورتشکلیصلاحیتآنان را بررسی می‌کند و ورود بهصلاحیتمدیریتی، امنیتی و حراستی ندارد واسامیرا به دبیر فدراسیون اعلام و بعد از آن به مرکزحراستوزارتخانه اعلام می‌شود.

مدیرکلحراستوزارت ورزش و جواناندر خصوصدلالی در فوتبال خاطرنشان کرد: وزارت به طور حتم برای دلالانی که بهصورتغیرقانونی در فوتبال کار می‌کنند، برنامه دارد و پرونده‌ایتشکیل شدهو ازظرفیتوزارت اطلاعات هم استفاده می‌کنیم.به لحاظقانونی نمی‌توانیماسمکسی را بیاوریم و پرونده در حال تکمیل شدن است.

وی دربارهجرایمدر فضای سایبری گفت: متاسفانه بی‌اخلاقی در ورزشزیاددیده می‌شود و تنهاشاملرشته فوتبال نیست و اشخاص خود باید پیگیر این قضایا باشند. امیدواریم این موضوعات در ورزش کمتر شود.

سمیعی درباره ویدئویمنتشر شدهاز فدراسیون شنا در سایت فدراسیون جهانی، گفت: این ویدئو حذف شد. این فیلم با یکناهماهنگیمنتشر شد وقرارنبود کار شود.

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد