آخرین اخبار

23. بهمن 1392 - 23:18   |   کد مطلب: 139629
تقسيمات كشوري :
تعداد شهر
تعداد بخش
تعداد دهستان
تعداد روستا
وسعت شهرستان
2
« صحنه و ميانراهان»
2
« مركزي و دينور»
7
«مركزي،دركه،گاماسياب،هجر،دينور،كندوله،حر»
 191
«فعال»
1612 كيلومتر

ميزان جمعيت شهرستان : ( طبق سرشماري سال 85
)
 
جمعيت
شهري
روستايي
مرد
زن
خانوار
شهري
روستايي
شهري
روستايي
شهري
روستايي
76414
34993
41421
17564
20662
17429
20759
9005
10121
وضعيت آموزش عالي:
تعداد دانشگاهها
تعداد دانشجويان
آزاد اسلامي
پيام نور
جمع كل
2
« آزاد اسلامي و پيام نور»
810
300
1110
 
آموزش و پرورش:
مقطع
آموزشگاه
كلاس
تعداد دانش آموزان
پسر
دختر
جمع دانش آموزان
ابتدايي
151
302
2885
2700
5585
راهنمايي
39
174
2078
1846
3924
متوسطه
32
204
2956
2382
5338
جمع كل
222
680
7919
6928
14847
تعداد كتابخانه ها:
تعداد كتابخانه ها
شهري
روستايي
جمع
2
3
5
نرخ سواد:
نرخ با سوادي
نرخ بيسوادي
85 درصد
15 درصد
حوزه علميه:
تعداد حوزه هاي علميه
خواهران
برادران
جمع
1
1
2
 
 
كشاورزي:
سطح زير كشت اراضي
سطح محصولات باغي
ميزان توليدات باغي (ساليانه)
ميزان توليدات زراعي (ساليانه)
آبي
ديم
آبي
ديم
15800 هكتار
21350 هكتار
8050 هكتار
500 هكتار
000/70 تن
000/200 تن
دامپروري:
تعداد واحدهاي پرورش دام و طيور (صنعتي)
ميزان توليد سالانه فرآورده هاي گوشتي و ... در سال
شير
گوشت قرمز
مرغ
تخم مرغ
عسل
32 واحد
45000 تن
3100 تن
2000 تن
000/200/19
810 تن
پرورش ماهي ( آبزي پروري):
تعداد استخرهاي پرورش ماهي
ميزان توليد
8 واحد
02/0 هزار تن در سال
 
جنگل و مراتع:
ميزان مراتع ، جنگل
مراتع
علوفه قابل برداشت از مراتع
جنگل مصنوعي
133 هزار هكتار
32500 تن
110 هكتار
 
امور زيربنايي:
درصد شهرنشيني
سرانه فضاي سبز
تعداد مشتركين آب
مصرف سرانه در روز
8/45 درصد
10 متر مربع
8610
8750 متر مكعب
 
عمران روستايي:
تعداد روستاهاي داراي برق
تعداد روستاهاي داراي
اب آشاميدني سالم
تعداد روستاهاي داراي
گاز
تعداد روستاهاي كه طرح مطالعاتي  بهسازي شده تهيه گرديده
 
تعداد روستاهايي كه معابر  آنها آسفالت گرديده
178
132
48
135
45
ضمناً تمامي روستاهاي بالاي 20 خانوار بطور 100 در صد از نعمت برق و حدود 86 درصد روستاها هم از نعمت آب آشاميدني سالم برخوردار هستند.
 
راههاي مواصلاتي:
طول آزاد راه
طول آسفالت بين شهري
طول راههاي آسفالت روستايي
طول راههاي شوسه
طول راههاي خاكي
65 كيلومتر
4/284 كيلومتر
5/161 كيلومتر
15/193 كيلومتر
85/154 كيلومتر
مخابرات:
تعداد تلفن هاي منصوبه
تعداد تلفن هاي سيار
روستاهاي داراي تلفن خانگي
تعداد دفاتر مخابراتي
تعداد تلفن هاي مشغول بكار (فعال) 15815
مسكوني
تجاري
دولتي
18023
6886
137
66
13442
1740
633
 
بهداشت و درمان:
تعداد بيمارستان
تعداد مراكز بهداشتي و درماني
تعداد خانه هاي بهداشت روستايي
شهري
روستايي
1
2
5
50
ضمناً خاطر نشان مي نمايد بيمارستان جديدي با اعتبارات بانك جهاني در دست احداث و حدود 40 درصد هم پيشرفت فيزيكي داشته است .
 
تربيت بدني:
ورزشگاه
سالن سرپوشيده
استخر شنا
زمين فرتبال خاكي
1
6
2
5
 

دیدگاه شما