کارگروه بهداشت و سلامت،امنیت غذایی شهرستان صحنه برگزار شد

سرویس: اخبار کوتاهکد خبر: 314093|10:23 - 1400/04/07
نسخه چاپی
کارگروه بهداشت و سلامت،امنیت غذایی شهرستان صحنه برگزار شد
جلسه کارگروه بهداشت و سلامت،امنیت غذایی شهرستان صحنه باحضور دکترحقی معاون سیاسی و امنيتي فرمانداری شهرستان صحنه برگزارشد.

به گزارش امروله ،جلسه کارگروه بهداشت و سلامت،امنیت غذایی شهرستان صحنه باحضور دکترحقی معاون سیاسی و امنيتي فرمانداری شهرستان صحنه برگزارشد.

 

دراین جلسه حقی باتاکیدبرآموزش پروتکل های بهداشتی درتمام سطوح بويژه ازسنین خردسالی این وظيفه رابردوش نهادهای آموزشی دانست که باآموزشهای مستمرومداوم فرهنگ بهداشتی رادرجامعه نهادينه کنيم. 

 

دربخشی دیگرازسخنان وی با اشاره به اینکه ایجادیک جامعه‌ سالم وتندرست نيازمند مشارکت همه شهروندان است دستگاهای متولی رامکلف نمودتابسترهای آموزش لازم راجهت ارتقاء دانش عمومی شهروندان راارتقابخشد. 

 

وی باتاکیدبراینکه توسعه‌ درتمام ابعاد نيازمند جامعه ای باشهروندانی سالم است ابرازنمودضرورت دارددریک همراهی کامل همه دستگاهای دولتی بامردم بکوشندتااین فضای سالم وپرنشاطراایجادنمایند