پایگاه خبری تحلیلی امروله11:45 - 1398/11/20
رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

چه زمانی باید ماسک بزنیم/ توصیه های وزارت بهداشت

رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به شیوع کرونا ویروس، توضیحاتی در ارتباط با نقش ماسک ها در پیشگیری از ابتلا به این بیماری ارائه داد.

به گزارشامروله،  گفت: ماسک انواعمختلفپزشکی وغیر پزشکیدارد که سهنوعماسک پزشکیوجوددارد کهنوعمعمولی آن تحت عنوان ماسک جراحی شناخته می‌شود.نوعدوم، ماسک پلاسما است که هم می‌تواندفیلتردارباشد و هم بدونفلیترباشد. ماسک پلاسما می‌تواند ذرات بالای ۵ میکرون را تاحدود۸۰ درصد می‌تواند از انتقال ویروس پیشگیری کند.

وی افزود:نوعسوم ماسک‌های پزشکی، ماسک N۹۵ است که تا ۹۵ درصد ذرات میکروبی را می‌توانند پوشش دهند و جلوی انتقال آلودگی را بگیرند.

عرفانیدر خصوصکاربرد ماسک‌های پزشکی، گفت: معمولاً در جامعه دو دسته مخاطب داریم. در جامعه ماسک پزشکی برای جلوگیری از انتقال بیماریتوصیهنمی‌شود. زیرا، میکروب به گونه‌ای نیست که در هوا پخش شود و بخواهداز این طریقآلودگی و بیماری ایجادکند وهمه رامبتلاکند.

رئیسادارهمراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ادامه داد: استفاده از ماسک پزشکی، برای کسانی است که بیمار هستند و در جامعهترددمی‌کنند. البتهتوصیهاولما برای این افراد، استراحت درمنزلاست.

وی با عنوان این مطلب که معمولاً ذرات تنفسی عامل اصلی انتقال بیشتر میکروب‌ها هستند، گفت: تاحدود۸۰ درصد و بیشتر، احتمال اینکه یک ماسک معمولی پزشکی جلوی انتشار را بگیرد،وجوددارد. اگر تشخیص قطعی شود و بیماری خطرناک باشد، آن وقتتوصیهمی‌کنیم از ماسک N۹۵ یا N۱۰۰ استفاده شود.

عرفانی افزود: هر کدام ازماسکعمرمحدودی برای استفاده دارند و باید تعویض شوند. نمی‌توان ماسک راشستو دوباره استفاده کرد. نکته مهم، شکل معدوم سازی این ماسک‌ها است که باید با رعایت نکات بهداشتی انجام شود.

ویدر ارتباط باوضعیتکروناویروس جدید در ایران، گفت: تا روز گذشته هیچ موردی ازکروناویروس درکشورنداشته‌ایم.