پایگاه خبری تحلیلی امروله12:02 - 1399/06/15

جزئیات برنامه تلویزیویی ایران برای سال تحصیلی جدید

مدرسه تلویزیونی ایران از فردا به آموزش دروس سال تحصیلی جدید می‌پردازد که برنامه افتتاحیه آن، امروز در حال برگزاری است.

به گزارشامروله، به نقل ازمشرق نیوز, مدرسه تلویزیونی ایران از فردا به آموزش دروس سال تحصیلی جدید می‌پردازد که برنامه افتتاحیه آن، امروز در حال برگزاری است.

علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در افتتاحیه مدرسه تلویزیونی ایران اظهار کرد: در ایام جنگ و دفاع مقدس، تجربه مدرسه تلویزیونی را داشتیم اما در شرایط کرونا، از 10 اسفند آموزش تلویزیونی آغاز شد و وارد فاز جدید از آموزش های تلویزیونی شدیم.

وی با بیان اینکه آموزش های تلویزیونی هیچ روزی تعطیل نیست، ادامه داد: در متوسطه اول 545 برنامه آموزشی با 227 ساعت آموزش در متوسطه اول اجرا شد و در متوسطه دوم هم 1120 برنامه آموزشی با 467 ساعت آموزش و در فنی و حرفه ای 524 برنامه بود.

برنامه اولین روز مدرسه تلویزیونی ایران برای سال تحصیلی جدید: 

شبکه ‌آموز ش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش 
ساعت٨:٣٠ تا٩ اخلاق حرفه ای -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٩ تا ٩:٣٠نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت 

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر ایران  -مشترک زمینه هنر و گرافیک

۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی ونگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم  
ساعت١١:٣۵ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم 
ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم 
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم 
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم 

متوسطه اول:


ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  عربی پایه هفتم ( درس اول ) 
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول ) 
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )
   

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی 

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی 
   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی 
 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی 
 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  درس فیزیک٣  پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی
...............متوسطه دوم .....‌...

شبکه ۴:
ساعت٨  تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی  

ساعت٨:٣٠  تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت٩:٣٠  تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته ها 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم  مشترک تمام رشته ها

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم   مشترک تمام رشته ها

ساعت١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم   مشترک تمام رشته ها

ساعت١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 
ساعت١٢تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم   رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم    رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی جدول شماره 1