آخرین اخبار

اخبار شهرستان

رئیس اداره بهزیستی شهرستان صحنه:
پایگاه خبری امروله : رئیس اداره بهزیستی شهرستان صحنه گفت :اورژانس اجتماعی با ورود به موقع در بحران‌ها از وقوع بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری و از تبدیل شدن بسیاری از اتفاقات به آسیب یا بحران جلوگیری می‌کند.